Stadgar

för Seniorklubben i Östergötland inom Journalistförbundet

fastställda 20160418

§1 Uppgift

Klubben har till uppgift

att verka för största möjliga anslutning till förbundet

att företräda medlemmarna enligt förbundsstadgarnas bestämmelser

att stimulera studier, verka för facklig medvetenhet och i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med SJF:s stadgar.

§2 Verksamhetsområde och medlemsskap

Klubben är en underavdelning inom Svenska Journalistförbundet. Samtliga medlemmar i förbundet, som finns inom klubbens verksamhetsområde, är automatiskt medlemmar i klubben.

Klubben är medlem av ett distrikt inom förbundet som fastställts i enlighet med förbundsstadgarnas §21 mom 1

§3 Avgifter

Årsmötet beslutar om de avgifter som skall utgå till klubben. Årsmötet skall fastställa från och med vilken tidpunkt klubbavgiften skall betalas.

§4 Sammanträden

Klubben håller årsmöte för juni månads utgång. I övrigt hålls sammanträden på kallelse av styrelsen eller då minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligt hos styrelsen begär detta. I sistnämnda fall skall styrelsen kalla till sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar efter det att framställningen ingetts.

Till sammanträde i övriga fall skall styrelsen utfärda kallelse senast 14 dagar i förväg.

Frågor som önskas behandlade vid klubbsammanträde skall anmälas till styrelsen senast tre dagar före sammanträdet. Eventuella handlingar ska vara utsända senast tre dagar före sammanträdet. För behandling av och beslut i frågor som ej upptagits i kallelsen eller i handlingarna till sammanträdet fordras två tredjedelars majoritet.

FS-ledamöter, seniordistriktets styrelse samt anställda funktionärer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Vid årsmötet skall – förutom övriga ärenden – upptas till behandling:

val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för sammanträdet,

styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår,

revisorernas berättelse,

frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,

bestämmande av klubbavgift,

fastställande av arvoden,

val av ordförande,

val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter,

val av revisorer jämte suppleanter

val av valnämnd (kan även väljas vid annat klubbmöte)

val av ombud till distriktsmötet.

§5 Beslut och omröstning

Klubben är beslutsmässig när kallelse till sammanträde skett enligt bestämmelserna.

Beslut vid sammanträdet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder. Vid val skall dock lotten avgöra. Om sluten omröstning begärs vid val ska detta genomföras.

Frånvarande medlem får ej genom skriftligt votum delta i röstning vid möte. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

Styrelseledamot har icke rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

§6 Styrelse

Klubbens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och tre suppleanter.

Styrelsen väljs av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte.

Styrelsens uppgift är att leda klubbens verksamhet så att de i §1 angivna syftet främjas. Det åligger styrelsen att insamla och till förbundet insända de uppgifter förbundsstyrelsen begär.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen ska till klubbens årsmöte avge berättelse över klubbens verksamhet under det gångna verksamhetsåret samt ekonomisk berättelse.

§7 Revision

Styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning skall fortlöpande granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisor har rätt att närhelst han/hon önskar ta del av alla de handlingar som rör styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

Revisionsberättelse, med till och avstyrkan av ansvarsfrihet, ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen.

§8 Tvister

Vid tvist mellan medlem och klubbstyrelse gäller reglerna i §25 i förbundets stadgar.

§9 Stadgeändring

Förändring av dessa stadgar gäller vad som anges i §24 i förbundets stadgar.

§10 Upplösning

Klubben kan inte utan förbundsstyrelsens medgivande upplösas eller nedlägga sin verksamhet.

Före beslut skall förbundsstyrelsen inhämta distriktsstyrelsens yttrande. I händelse av upplösning tillfaller klubbens tillgångar förbundet.